In de categorie ingewikkelde verzekeringen: De claims made AVB

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet ook het in-en uitlooprisico dekken

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is net zo noodzakelijk als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De AVB is er voor ondernemers, ook ZZP’ers, en dekt de materiële en letselschade aan personen en zaken die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt. En nu niet denken: ik maak geen fouten in mijn werk want fouten en vergissingen en overmacht zijn niet te vermijden en de claims kunnen bloedstollend hoog zijn. Uiteraard zit er weer een addertje onder het gras en zijn er kleine lettertjes en uitzonderingen. Ik als assurantieadviseur heb me daar bij neergelegd en zie het als mijn taak die addertjes uit te leggen voordat ze een giftige ratelslang worden.

Claims made

De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (AVB) hebben een zogenaamde claims made-dekking. In deze bijdrage leg ik uit wat dekking op basis van claims made inhoudt bij een AVB en hoe dit in de praktijk tot moeilijkheden kan leiden. Want dat zou zo maar kunnen. Claims made-dekking houdt in dat de verzekerde alleen aanspraak kan maken op de AVB indien:
1. Hij tijdens de looptijd van de verzekering aansprakelijk wordt gesteld
2. Hij die aanspraak tijdens de looptijd van de verzekering op de juiste wijze aan zijn verzekeraar heeft gemeld.
Niets aan de hand, zou je zeggen. Je ziektekostenverzekering betaalt ook pas uit als je ziek bent en brand moet je ook melden aan je verzekeraar.

Inlooprisico

Maar het komt voor dat de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering aansprakelijk is gesteld en dit meldt, maar dat de oorzaak van de aansprakelijkstelling is te herleiden tot een gebeurtenis die vóór de ingang van de verzekering heeft plaatsgevonden. Dit zogenaamde inlooprisico is niet altijd of niet volledig gedekt onder de AVB op claims made basis. Verzekeraars gaan daar verschillend mee om. In sommige gevallen is het inlooprisico (alleen) tegen betaling van een aanvullende premie mee te verzekeren.
Uitlooprisico
Omgekeerd komt het voor dat de verzekerde pas na afloop van de verzekerde periode aansprakelijk wordt gesteld voor een fout die is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. Dit uitlooprisico is doorgaans niet gedekt onder een polis op claims-madebasis en het is niet altijd gedekt onder een opvolgende verzekering. Er doet zich dan een dekkingshiaat voor. Sommige claims made AVB polissen kennen een beperkte uitloopdekking. En soms is het zo dat als de verzekerde voorziet dat hij voor een bepaalde gebeurtenis mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld, hij daarvan tijdens de looptijd van de verzekering al melding bij de verzekeraar kan doen. Als hij dan na afloop van de verzekeringsperiode alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor de gemelde omstandigheid, dan valt dat toch nog onder de dekking van de beëindigde AVB.
Mijn taak

Het is dus mijn taak bij het opzeggen en af- of oversluiten van een AVB goed na te gaan wat de risico’s van jouw beroepsgroep kunnen zijn en goed na te gaan wat het in- en uitlooprisico van de verzekering is. Want als er zo’n claim tussen de wal en het schip belandt kan dat rampzalig zijn. Ook voor mij als adviseur is dat in het minste geval mijn eer te na en gelukkig is me dit in de ruim veertig jaar dat ik particulieren en bedrijven adviseer nooit gebeurd.

Als je twijfelt of even over deze materie, of iets anders, wilt praten kam dat. Coronaproof.

Ondanks alles fijne dagen!

Ron Dubbeld