Wijzigingen Arbeidsomstandigheden

Belangrijk voor werkgever en werknemer:

Nieuwe Arbowet

Op 24 januari 2017 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat per 1 juli 2017 in. Reden voor de regering om deze wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

Wat verandert er precies?

  • Open spreekuur

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken. Dus ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Op die manier kunnen daadwerkelijke klachten en verzuim worden voorkomen. Dit betekent dus dat iedere werknemer zonder toestemming van de werkgever gebruik kan maken van het open spreekuur.

  • Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dat is belangrijk, want tot nu toe blijft de bedrijfsarts vaak op afstand, namelijk in zijn spreekkamer. Vandaar uit kan hij niet zien, horen en ervaren wat er op de werkvloer gebeurt en leeft.

  • Second opinion

Een werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan – anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV – alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Alleen als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, door een andere arbodienst.

  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende rol heeft. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.

  • Grotere medewerkersbetrokkenheid

De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.

  • Overleg bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen en de werknemersvertegenwoordiging

De bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen hebben het recht overleg te voeren met de werknemersvertegenwoordiging. Zo hebben zij meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

  • Duidelijkere rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie. Hij krijgt als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Hoe alles in de praktijk gaat werken is natuurlijk nog niet duidelijk. Een en ander vergt best wat van de kant van de werkgever maar ook van de werknemer. De insteek van duurzame inzetbaarheid is in ieder geval een prijzenswaardige. Vooral bij kleine(re) bedrijven is de continuïteit van de werknemers een belangrijk onderdeel van een stabiele bedrijfsvoering. Als we de zaak vanuit beide rollen belichten lijkt mij de nieuwe Arbowet een gunstige.

Voor verdere info, ook al lijkt een en ander niet direct in verband te staan met verzekeringen of hypotheken, kunt u altijd bij mij terecht. Daar ben ik voor.

Want ook dit heeft te maken met het creëren van financiële rust.  

Hartelijke groet,

Ron Dubbeld